Skip to main content

4. KONKURS NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWYCH Komunikat WMFF

30 sierpnia 2019 r. o godzinie 12.00 minął termin składania wniosków na wspieranie produkcji filmowej w ramach 4.Konkursu prowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy.

Udział w 4.Konkursie zgłosiło ośmiu producentów. Wśród aplikujących jest pięciu twórców filmów fabularnych, dwóch filmów dokumentalnych i jeden autor animacji. Wśród nich tylko jeden to debiutant.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu złożone wnioski obecnie zostaną poddane ocenie formalnej. Weryfikacja dokumentów zakończy się najpóźniej 30 września 2019 r. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca będzie miał siedem dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia na ich usunięcie. Nie wykonanie tego w terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

Wnioski spełniające wymogi formalne organizator Konkursu przekaże następnie ekspertom do oceny merytorycznej. Ich nazwiska zostaną opublikowane dopiero po zakończeniu oceny. Ostatecznego rozstrzygnięcia 4.Konkursu dokona trzyosobowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem szefa WMFF. Członków Komisji każdorazowo wskazuje marszałek województwa.

Rozstrzygnięcie 4.Konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia oceny formalnej wniosków czyli około 30 listopada 2019 roku. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od organizatora Konkursu, termin jego zakończenia może zostać przedłużony o 20 dni (Regulamin Konkursu par.5, pkt 10).

Ostateczne wyniki 4.Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Funduszu.